Национален телефон
Влез 0 Количка
Категории

Лични данни

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

За „МАГНУМ-Д“ ЕOOД (Търговска верига „ТЕХМАРТ“/Дружеството) защитата на личните данни и осигуряването на прозрачност относно обработването им са важен аспект от дейността ни. В тази връзка и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общия регламент относно защитата на данните), представяме на Вашето внимание обща информация за нас и за обработването на лични данни от наша страна в различните взаимоотношения, в които участваме.

 

Данни за контакт с „МАГНУМ-Д“ ЕООД

 

„МАГНУМ-Д“ ЕOOД, ЕИК 831674421, е вписанo в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните.

Адресът на дружеството е:

гр. София 1373, р-н Красна поляна, кв. Суходол, ул. Суходолска № 54.

С нас можете да се свържете и на:

- телефон 02/8126010;

- електронна поща secretary@magnum-d.bg.

 

 

Длъжностно лице по защита на данните

 

Длъжностното лице по защита на данните на Търговска верига „ТЕХМАРТ“ е  Невена Темелкова („АМАТАС“ ЕАД, ЕИК 204235460). По въпроси, свързани с обработването на лични данни от страна на Търговска верига „ТЕХМАРТ“, можете да се свържете с длъжностното лице на електронна поща DPO@amatas.eu и на телефон +359 879 580 777.

 

Права на субектите на лични данни

 

Субектите на лични данни имат следните права при обработването на техни лични данни:

 

 • право на достъп – имате право да получите от нас информация за това дали се обработват лични данни, свързани с Вас; имате право да получите достъп до данните и информация във връзка с обработването;
 • право на коригиране – можете да поискате от нас да коригираме неточните лични данни, свързани с Вас, както и да предоставите допълнителни данни;
 • право на изтриване – имате право да поискате изтриване на данните Ви и имате правото данните Ви да бъдат изтрити, освен в случаите, когато е налице законосъобразно основание за обработването им;
 • право на ограничаване на обработването – това право можете да упражните в следните ситуации: а) когато оспорвате точността на личните данни, за срок, който позволява на Дружеството да провери точността им; б) когато обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им; в) когато Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; г) Вие сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството имат преимущество пред Вашите интереси;
 • право на възражение срещу обработването – имате право на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на легитимните интереси на Дружеството;
 • право на преносимост на данните – имате право данните, които съхраняваме за Вас и които сте ни предоставили, да Ви бъдат предадени или да бъдат предадени на друг администратор в случаите, когато те се обработват по автоматизиран начин и на основание Вашето съгласие или договор;
 • право на оттегляне на съгласието – Вие имате право да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни по всяко време (когато основанието за обработване на лични данни е съгласието); оттеглянето на съгласието действа занапред и не се отразява на даденото преди оттеглянето съгласие;
 • права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране – имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен;
 • право на жалба до Комисията за защита на личните данни – ако считате, че ние обработваме Ваши лични данни незаконосъобразно, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, данните за контакт с която са налични на интернет страницата ѝ: https://www.cpdp.bg/; моля преди това да се свържете с нас, за да предприемем мерки незабавно да защитим Вашите права.

 

Правата си по Общия регламент относно защитата на данните можете да упражните по някой от следните начини:

 • като подадете искане чрез платформата за упражняване на права, управлявана за нас от нашето длъжностно лице по защита на данните, налична на следния адрес: https://dpo.amatas.com/?token=c357f84352206e713e309d7ea9e7e50c
 • като подадете писмено заявление по електронен път на следния електронен адрес: DPO@amatas.eu; или
 • като подадете писмено заявление до „МАГНУМ-Д“ ЕOOД лично или по пощата на адрес: гр. София 1373, р-н Красна поляна, кв. Суходол, ул. Суходолска № 54; за Ваше улеснение сме изготвили Образец.

Ще отговорим на всяко Ваше основателно искане, без излишно забавяне, в срок от 30 дни. Ако не сме в състояние да направим това, ще Ви уведомим своевременно като посочим и причините за забавянето.

 

Информация за обработването на лични данни от наша страна в различните взаимоотношения, в които участваме, можете да намерите в следващите препратки.

 

 

Обработване на лични данни на клиенти на Търговска верига „ТЕХМАРТ“

 

 

Търговска верига „ТЕХМАРТ“ обработва лични данни на свои клиенти в търговската си мрежа или при пазаруване чрез онлайн магазина, наличен на нашия сайт, или при поръчки по телефона за следните цели:

 • администриране на отношенията по предоставяне на продукти и услуги (покупко-продажби, доставки, сервизно и гаранционно обслужване на стоки и др.) и по получаване на плащания за дължими суми; това обработване е необходимо за изпълнение на договор, по който сте страна или за предприемането на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор;
 • администриране на онлайн заявки и потребителски профили и на поръчки, направени по телефона;
 • обработване на лични данни при използването на националния телефон на търговската верига *5577 – аудиозаписи и съдържание на разговори;
 • реализиране на законни права на Дружеството – например за получаване на плащания;
 • реализиране на легитимни интереси – извършване на маркетингова дейност по отношение на настоящи клиенти, защита на активи на Дружеството в неговите обекти чрез прилагане на видеонаблюдение с охранителна цел, управление на достъпа до складови бази на дружеството;
 • данъчни, счетоводни, в това число за издаване на фактури, изпълнение на задължения, свързани с прилагането на предвидени в закона мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и други;
 • осъществяване на контакт с клиенти;
 • организиране на игри и томболи;
 • разглеждане на рекламации, жалби и заявления за упражняване на права по Общия регламент относно защитата на данните, във връзка със Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия и Закона за електронните съобщения;
 • обслужване на абонаменти за получаване на информационни и маркетинг съобщения.

 

Правните основания за обработване на съответните данни са съгласие на субекта на данни, изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна, предприемане на стъпки по искане на субекта преди сключването на договор, спазване на законови задължения, които се прилагат за Дружеството, легитимни интереси на Търговска верига „ТЕХМАРТ“, както е посочено в настоящото уведомление. Правните основания са базирани на приложимото законодателство, например Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Закона за електронната търговия, Закона за електронните съобщения, Общия регламент относно защитата на данните, Закона за защита на личните данни, други закони и приложимите подзаконови нормативни актове.

 

Данните се съхраняват за следните срокове/срокове, изчислени съобразно следните критерии:

 • при счетоводни и данъчни цели, за гаранционно обслужване и за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма – съгласно приложимото законодателство;
 • за целите на видеонаблюдението с охранителна цел – за срок, не по-дълъг от 60 дни;
 • за целите на използването на национален телефон *5577 – 1 месец;
 • за целите на маркетинга, когато данни са придобити в контекста на покупка на стока или ползване на услуга – до подаването на възражение или оттеглянето на съгласие (когато обработването е основано на съгласие);
 • за целите на маркетинга при абонамент за получаване на маркетинг съобщения и информационни бюлетини – до искане на лицето да бъде премахнато от списъка на абониралите се за получаване на маркетинг съобщения.

Лични данни, за които липсва изрично законово задължение за съхранение, се изтриват след постигането на целите, за които личните данни са събрани.

 

Категориите лични данни, които Търговска верига „ТЕХМАРТ“ може да събира за своите клиенти, са, както следва:

 • идентификационни данни за счетоводни и данъчни цели, например имена, единен граждански номер, адреси;
 • данни за контакт, например за сервизно и гаранционно обслужване, за доставка и за комуникация във връзка със заявки – адрес за кореспонденция, телефони, адреси на електронни пощи;
 • видеообрази – при видеонаблюдение;
 • аудиозаписи и съдържание на разговори на националния телефон *5577;
 • данни, необходими при томболи и игри;
 • име, адрес, телефон, адрес на електронна поща – за онлайн заявки и регистриране на потребителски профили;
 • име, адрес, телефон, адрес на електронна поща, единен граждански номер и други данни, необходими на съответната кредитна компания – за онлайн кредитни заявки, когато „МАГНУМ-Д“ ЕООД осъществява дейност от тяхно име.

 

 

Имайте предвид, че когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработването на лични данни за тези цели.

 

Личните данни ще се събират директно от клиента или от негов упълномощен представител. Принципно е възможно да се използват данни от публични източници, но към настоящия момент Търговска верига „ТЕХМАРТ“ не използва такива.

 

 

Данните са достъпни за служители на дружеството, които следва да обработват съответната информация при изпълнение на служебните си задължения, съобразно принципа „необходимост да знае“. Служителите на Търговска верига „ТЕХМАРТ“ са задължени да опазват конфиденциалността на данните.

 

 

Данни може да се предоставят и на обработващи лични данни и на техни подизпълнители (предоставящи услуги, необходими за дейността на дружеството), с които са сключени договори, в които е предвидено гарантиране на съответната защита на личните данни. Данни може да се предоставят на оператори, предоставящи пощенски услуги, във връзка с тези услуги, на транспортни компании, на банки, на институции с оглед събиране на вземания, като предоставянето се извършва след преценка за всеки конкретен случай относно необходимостта от тяхното предоставяне и след вземане на необходимите мерки за защита на данните.

 

 

Данни могат да се разкрият и пред публични органи, при наличието на законово основание за това, например за данъчни цели – на Национална агенция за приходите, с цел предотвратяване изпирането на пари – на Държавна агенция „Национална сигурност“, с цел разкриване и разследване на престъпления – на компетентните органи и т.н.

 

При обработването на данните от Търговска верига „ТЕХМАРТ“ се прилагат надеждни технически и организационни мерки за защита на данните.

 

Ако необходими по закон или за конкретната цел данни не се предоставят на Търговска верига „ТЕХМАРТ“, е възможно да не Ви бъде предоставена услуга (например възможност за участие в томбола), да не Ви се издаде документ (например фактура), да не се реализира продажба и доставка (например при закупуване на стока по електронен път, при което не сте предоставили необходимите данни за доставка). За други последици от непредоставяне на данни ще бъдете информирани във всеки конкретен случай.

 

 

Ваши лични данни не се предоставят на държави или юридически лица извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), нито на международни организации. Единствено е възможно такива данни да се обработят чрез платформи, чиито доставчици са разположени извън ЕИП, но при прилагане на изискванията на Общия регламент относно защитата на данните. Търговска верига „ТЕХМАРТ“ ползва такава платформа за целите на маркетинга – MailChimp (https://mailchimp.com/), като компанията – собственик на платформата – The Rocket Science Group LLC, е сертифицирана съгласно EU-U.S. Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/list.

 

Възможно е с оглед легитимните интереси на Търговска верига „ТЕХМАРТ“ за осъществяване на маркетинг, субекти на данни да са обект на профилиране, с оглед подобряване на бизнес процесите и управлението на услугите. Такова профилиране ще се извършва например с цел да се изяснят към каква група стоки има интерес потребителят, с оглед маркетинг съобразно неговите интереси, и които да гарантират защита на интересите на субектите. Дружеството няма да взима автоматизирани решения с правни последици въз основа на такова профилиране.

 

Обработване на лични данни във връзка с отношения със съконтрагенти

 

Търговска верига „ТЕХМАРТ“ е юридическо лице и работодател. При извършване на дейността, изпълнение на законовите задължения и за нуждите си Дружеството си сътрудничи основно с други юридически лица (дружества, предоставящи услуги на Търговска верига „ТЕХМАРТ“, банки и други финансови институции, доставчици), които в тези взаимоотношения се представляват от физически лица, за които се обработват лични данни. Личните данни на такива лица се обработват за следните цели:

 • във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договори, за получаването на услуги, за плащания по договори, за контакти по оперативни и други въпроси;
 • администриране на отношения по договори;
 • предоставяне и получаване на съобщителни услуги (пощенски, телекомуникационни и др.);
 • предоставяне и получаване на охранителни услуги;
 • предоставяне и получаване на банкови и застрахователни услуги;
 • подобряване на процесите във връзка с изпълнението на договори;
 • изпълнение на законови задължения на Дружеството;
 • предоставяне на придобивки на служителите на Дружеството;
 • във връзка с прилагане на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

 

Правните основания за обработване на данните са спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо Дружеството и легитимен интерес на администратора, свързан с изпълнение на дейността му както юридическо лице и работодател, включително за получаване на услуги, които да подпомогнат дейността му. Основанията произтичат от действащото законодателство, например Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за счетоводството, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Закона за електронните съобщения, Закона за електронната търговия, Закона за защита на потребителите, Закона за частната охранителна дейност и други закони и приложими подзаконови нормативни актове.

 

Търговска верига „ТЕХМАРТ“ обработва лични данни на представители на съконтрагенти според конкретния случай и необходимостта. Данните, които може да се обработват, са имена, единен граждански номер (в някои специфични случаи по договори за услуги, в които служители на съконтрагента предоставят определени услуги или когато такива данни са посочени в пълномощни), адрес за кореспонденция, телефонен номер, адрес на електронна поща, други данни за контакт, месторабота и данни за работодател. Информацията, която такива лица споделят при комуникацията с нас (при срещи, обмен на писма и имейли, телефонен разговор, чат, изпращане на кратки текстови съобщения, имейли и други), която може да съдържа лични данни, е възможно да бъде обработена, ако има отношение към взаимоотношенията между страните.

 

Данните ще се събират от съконтрагентите ни или от Вас.

 

Когато в хода на изпълнението на посочените по-горе дейности се налага обработването на лични данни и субектите на данни не ги предоставят доброволно, може да се използват други законови средства и способи за получаването на тези данни, включително контакт със съконтрагенти. За всеки конкретен случай лицата се информират за последиците, ако не предоставят данни.

 

При всички положения данните се обработват от служители на Дружеството, които са поели задължения за опазване на конфиденциалността на информацията, станала им известна при изпълнение на служебните им задължения и които са получили тази информация конкретно във връзка с изпълняваните от тях задължения в Дружеството. В изпълнение на действащото законодателство и в предвидените в закона случаи, данни може да се предоставят на компетентни административни и съдебни органи и институции. Данни може да се предоставят и на обработващи лични данни и техни подизпълнители (предоставящи услуги, необходими за дейността на Търговска верига „ТЕХМАРТ“), с които са сключени договори, в които е предвидено гарантиране на съответната защита на личните данни. Данни може да се предоставят на оператори, предоставящи пощенски услуги, във връзка с тези услуги, на банки, кредитни бюра и агенции за събиране на вземания и др., като предоставянето на трети лица се извършва след преценка за всеки конкретен случай относно необходимостта от тяхното предоставяне.

 

Търговска верига „ТЕХМАРТ“ може да предоставя лични данни на свои съконтрагенти (администратори и обработващи) в държави или международни организации, извън Европейското икономическо пространство, които осигуряват адекватно ниво на защита. При извършването на международни трансфери на данни ще се спазват разпоредбите на Общия регламент за защита на данните, включително при евентуално последващо предаване на личните данни от третата държава или международна организация на друга трета държава или международна организация.

 

Лични данни на физически лица – представители на юридически лица – съконтрагенти, ще се обработват от Търговска верига „ТЕХМАРТ“ за срок не по-дълъг от този, необходим за постигане на съответната цел, за която са събрани данните или до изтичането на законовия срок.

 

Търговска верига „ТЕХМАРТ“ не профилира представителите на съконтрагентите си и не взема автоматизирани решения, които да имат правни последици за тези лица.

 

Обработване на лични данни на кандидати за работа

 

„МАГНУМ-Д“ ЕООД е работодател. В тази връзка, Дружеството обработва лични данни на кандидати за работа в Дружеството.

 

В процедури по подбор за персонала Дружеството получава личните данни на кандидатите за работа лично от тях, чрез платформи за кандидатстване за работа или чрез агенции за подбор на персонала. Във втория и третия случай, преди данните да се получат от „МАГНУМ-Д“ ЕOOД, същите се обработват от съответната платформа/ агенция за подбор на персонала, по нареждане на Дружеството или без то да има отношение към това обработване.

 

Данните се обработват за предприемане на стъпки по искане на субекта на данни преди сключването на договора (с оглед преддоговорните отношения между кандидата и Дружеството), с оглед легитимния интерес на Търговската верига да избере служители, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността, за която се кандидатства, както и за спазване на законови задължения, които се прилагат за Дружеството, предвидени в трудовото законодателство.

 

Обработването ще се осъществи с цел подбор на подходящи кадри за вакантните работни места в „МАГНУМ-Д“ ЕOOД и подготвяне на договора, който ще се сключи.

 

В първия етап от процедурата по подбора Дружеството обработва лични данни, посочени в автобиографиите (CV), изпратени до „МАГНУМ-Д“ ЕOOД от субекта или чрез агенциите за подбор на персонала и в мотивационните писма, ако са изпратени такива.

 

Дружеството не е утвърдило специален формуляр на автобиография и не ограничава субектите с такъв. CV може да бъде подадено в избран от субекта формат, като в него следва да се съдържа информация съобразно обявените от Дружеството изисквания за вакантната длъжност. С използването на стандартни европейски формати на CV се предоставят следните лични данни на кандидатстващия за работата: три имена, адрес, данни за контакт (телефонен номер, факс, електронна поща), националност, дата на раждане, данни за трудов стаж, за образование, квалификации и обучения, информация за лични, социални, организационни, технически и други компетентности. Към автобиографиите при стандартните образци се прилага актуална снимка. В автобиографиите си лицата могат да посочат и друга информация по тяхна преценка. Данните в подадените CV ще бъдат обработени в цялост при разглеждането на документа.

 

Данните в изпратените от/за субектите CV ще се обработят от служителите на дружеството от отдел „Човешки ресурси“ и от лице на ръководна длъжност в звеното, за което е обявена вакантната позиция. Данни могат в определени хипотези да се разкрият и пред публични органи, при наличието на законово основание за това.

 

След прегледа на получените автобиографии, Търговска верига „МАГНУМ-Д“ ЕOOД се свързва с кандидатите, преминали първия етап от подбора и ги кани за участие във втория етап – интервю. Вторият етап включва събеседване във връзка с предоставената информация на първия етап. Интервютата се провеждат от екип от служители на дружеството от отдел „Човешки ресурси“ и от отдела, в който е вакантната длъжност, за която се кандидатства.

 

След приключването на втория етап от подбора Дружеството се свързва със съответните лица, за да им предостави информация дали са одобрени за започване на работа. От одобрените лица ще бъдат поискани документи, необходими за трудовото правоотношение, съобразно изискванията на трудовото законодателство и спецификите на длъжността, за която се кандидатства.

 

Ако кандидатите за работа не предоставят на Дружеството информация, на базата на която да се прецени, че кандидатурите са подходящи, същите няма да бъдат поканени на интервю. Възможно е и формално кандидатите да отговарят на изискванията, но да не бъдат поканени на интервю, защото други кандидатури са по-подходящи за конкретната длъжност.

 

Личните данни на кандидатите за работа се съхраняват от „МАГНУМ-Д“ ЕOOД до изтичането на следните срокове:

 1. при одобрена кандидатура и сключване на трудов договор, данните се съхраняват в трудовото досие на служителя за срока на действие на трудовия договор;
 2. за неодобрени кандидати – документите, подадени при кандидатстването, се съхраняват за срок до 6 месеца, считано от приключването на процедурата за подбор. По-дълъг срок за съхранение може да има, след изразено съгласие от страна на кандидатите.

 

Личните данни на кандидатите за работа не се предоставят в държави извън Европейското икономическо пространство или на международни организации.

 

Кандидатите за работа не са обект на автоматизирано вземане на решения.

 

Търговска верига „МАГНУМ-Д“ ЕOOД не ползва други източници за получаване на данни за кандидатите за работа.

 

 

Обработване на лични данни на посетители на сайта techmart.bg.

 

Преди да направите регистрация на techmart.bg, Вие се идентифицирате пред уебсайта със своя IP адрес, което е нужно, за да може да се осъществи комуникацията между techmart.bg и устройството, чрез което посещавате сайта. Тази информация не се ползва и обработва по друг начин, освен за целите на получаване на съдържание от Вашето устройство. При установяване на първоначална връзка, на Вашето устройство се запазват бисквитки. За предназначението на всяка от тях, моля да се запознаете и с нашата Политика за „бисквитки“.

 

Когато направите регистрация на нашия сайт, ние събираме лични данни за Вас, които включват Вашия имейл, предпочитано потребителско име (заедно с парола), имена, телефон и адрес, вкл. град, както и информация за навършени 18 години. Тази информация е предварителна стъпка за целите на предоставянето на нашите услуги по продажба и доставка на стока, включително:

 • Ползването на потребителско име и парола са нужни за последваща идентификация пред сайта. За да предотвратите изтичането на лични данни от Вашия потребителски профил, моля да ги пазите и да не ги споделяте с никого, при никакви условия;
 • Имейлът служи за потвърждение на регистрацията, както и за последващи контакти във връзка с доставката на закупените или поръчани от Вас стоки. На посочения от Вас имейл може да изпращаме маркетингови съобщения, съобразно разпоредбата на чл. 261, ал. 2 от Закона за електронните съобщения, като Вие можете да възразите срещу това по всяко време лесно и безплатно.

Извън случаите по чл. 261 от Закона за електронните съобщения, изпращането на маркетингови съобщения за целите на директния маркетинг и реклама се позволяват само при предварително получено съгласие на потребителя. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Вашето изрично писмено съгласие може да бъде получено, например чрез попълване на отделен формуляр за получаването на информационния бюлетин.

 • Вашият телефон е нужен за потвърждение на първоначалната и, по преценка на нашите търговски агенти, последващи поръчки, под формата на телефонно обаждане от наша страна. Също така, при покупка или поръчка, Вашият телефон ще бъде използван за предоставяне на текуща информация за доставката, за да положим максимални усилия да получите закупената или поръчана от Вас стока.
 • В случай че използвате допълнителна услуги за транспорт до адрес, ще ползваме Вашите адрес и телефонен номер, за целите на извършване на услугата. Тези лични данни, заедно с Вашето име, може да бъдат предоставени и на наши партньори – избрана от нас компания за логистични услуги. Нашите партньори са ангажирани по силата на договор да обработват Вашите лични данни само и единствено във връзка с изпълнението на конкретната доставка.

 

За да ограничим събирането на лични данни на лицата под 18 години, ползваме информацията, предоставена от Вас за навършено пълнолетие.

 

Важно!

 

Чувствителни данни не се събират, съхраняват и обработват от „МАГНУМ-Д“ ЕООД. Такива са например данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални организации, данни за здравословното състояние. Моля, да не бъдат посочвани по никакъв начин във Вашето съобщение или регистрация!

 

Когато използвате нашия сайт, събираме информация и от Вашето устройство (компютър, телефон, таблет и др.). Тази информация може да включва IP адрес, използвания от Вас браузър и настройките Ви за език. Във връзка с използваните бисквитки на нашия сайт, моля запознайте се с нашата Политика за „бисквитки“.

 

В сайта е интегрирана Zendesk приставката за чат Zopim. Чат приставката служи за бърз достъп до информация за продукти, консултации, доставки, рекламации или по други въпроси, свързани с търговската дейност на Дружеството. По принцип по време на комуникацията от Вас може да се наложи да споделите информация, която съдържа лични данни, но тази информация се ползва единствено за да получите отговор на поставения въпрос. Повече информация относно обработването на лични данни в чат приставката Zopim може да намерите на https://www.zendesk.com/company/privacy-and-data-protection/ .

 

Обработваме Ваши лични данни за следните цели:

 • за да обработим Вашата регистрация – получена чрез попълване на формуляра на сайта;
 • за да Ви предоставим и доставим нашите продукти и услуги, както и тяхното заплащане;
 • за комуникация с Вас относно Ваши покупки, поръчки или доставки;
 • за да поддържаме регистрите си (напр. регистър на издадени фактури, издадени гаранционни карти и др.);
 • за да отговорим на Ваши искания, оплаквания и рекламации;
 • за статистически цели;
 • за да Ви изпратим нашия бюлетин, при заявено желание;
 • за да Ви предложим сходни продукти или допълващи продукти, съобразно Вашите нужди и предпочитания, в рамките на посещението на сайта, при подходящи настройки на бисквитките, които можете да направите;
 • за целите на маркетинг и реклама, при Ваше съгласие или на основание нашия легитимен интерес от осъществяване на маркетинг.

 

Основанията, на които събираме и обработваме Ваши лични данни, са за изпълнение и спазване на нашите законови задължения, за изпълнение на договора, сключен между нас, за да защитим своите законни интереси или при получаване на Вашето предварително съгласие за обработването.

 

Когато обработваме данните Ви на основание нашите законни интереси, Вие имате право да възразите срещу това обработване.

 

Ние съхраняваме личните Ви данни само за минимално необходимия срок, за да постигнем целите, за които данните се обработват, освен ако по закон сме задължени или имаме право да ги съхраняваме за по-дълъг период.

 

Срокът на съхранение определяме, като вземаме предвид няколко фактора, включително продължителността на предоставяне на услуги, ако е необходимо, с цел установяване, упражняване или защита на наши и/или Ваши правни претенции и запитвания или ако имаме правно задължение да съхраняваме данните (например счетоводни документи за срок от 5 г. или 10 г.).

 

Ако сте изразили съгласие да Ви изпращаме покани за наши събития или информация за промоции и намаления чрез нашия информационен бюлетин, ще обработваме посочените от Вас данни за контакт, докато не оттеглите съгласието си. Допълнително, във всеки имейл, който получавате от нас, ще има лесен начин да откажете получаването на посочената информация.

 

Вашите лични данни може да бъдат предоставени на административни и съдебни органи в рамките на тяхната компетентност с цел изпълнение на законови задължения, на наши доверени партньори – доколкото това е необходимо за изпълнение на предоставяните от нас услуги по доставка. Подбираме партньорите си съобразно най-високите стандарти на сигурност на данните, който прилагат и гарантират. 

 

Трети страни, които получават Ваши лични данни, може да са юридически лица, с които си сътрудничим за предоставяне на услуги, като финансови институции (банки, лизингови компании), платформи за разплащане, транспортни фирми. 

 

Предоставяме данни за Вас на нашите партньори, за да Ви осигурим различни варианти на разплащане и/или доставка на стоки и услуги.

 

Когато правите разплащане чрез интегрираните платформи за разплащане, или кандидатствате за покупка чрез лизинг, Вашите лични данни се обработват чрез съответните платформи на нашите партньори, към които сайтът techmart.bg препраща автоматично. В тези случаи се прилага Политиката за поверителност на нашите партньори, с която Ви молим да се запознаете. 

 

Защитата на Вашите лични данни е приоритетна задача за нас, тъй като се стремим да отговорим на Вашите очаквания и да изградим доверие между нас. Ето защо, не предоставяме Ваши лични данни на трети страни, без правно основание и без надлежно да Ви информираме за това.

Възможно е да предоставяме Ваши лични данни в трети държави, при спазване на задължителните изисквания на Общия регламент относно защитата на данните, като прилагаме най-подходящите механизми и гаранции за защита при трансфер на данни в конкретните случаи.

 

 

 
https://techmart.bg/
НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН   *5577

Количката е празна