Национален телефон
Влез 0 Количка
Категории

Общи условия

 

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Магнум-Д” ЕООД, гр. София, ул. "Суходолска" № 54, Район „Красна поляна, ЕИК 831674421, наричано по-долу за краткост „Магнум-Д” ЕООД, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „www.techmart.bg”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.
 

ІІ. ДАННИ ЗА „МАГНУМ-Д” ЕООД
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование: “Магнум-Д” ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Суходолска" № 54, Район „Красна поляна” 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. "Суходолска" № 54, Район „Красна поляна”
4. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. "Суходолска" № 54, Район „Красна поляна” 3 E-mail: secretary@magnum-d.bg , тел: +359 (0) 2 812 60 10
5. Дружеството „Магнум-Д“ ЕООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 831674421

6. Надзорни органи:

 

(1) Комисия за защита на личните данни
 Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
E-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 831674421
 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.techmart.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с „Магнум-Д” ЕООД чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от „Магнум-Д” ЕООД чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с „Магнум-Д” ЕООД чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане;

 • Плащане с дебитна/ кредитна карта посредством V-pos.
 • Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard
 • Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
 • От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 8000 лв .
 • Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
 • При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

5. Да получават информация за нови стоки, промоционални оферти, кампании, възможности за участия в игри и томболи, предлагани от „Магнум-Д” ЕООД чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
6. Да имат възможност да се абонират за получаване по електронна поща на информационния бюлетин на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, след изразяване на съгласие за това;
7. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
8. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
Чл. 4. (1)„Магнум-Д” ЕООД доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

(2) Всяко използване на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН означава, че Ползвателите са се запознали внимателно с общите условия за използването му и са се съгласили да ги спазват безусловно.

(3) Възможно е, поради ограниченото пространство и структура на информацията, да има непълни или неточни описанията на продуктите. Въпреки това, „Магнум-Д” ЕООД се стреми да предостави най-подходящата и важна информация.

(4) Всички стоки, включително тези в кампания/промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, в периода на кампанията/промоцията/намалението, дори това да не е изрично отбелязано в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(5) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН може да съдържа линкове към други сайтове. „Магнум-Д” ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от „Магнум-Д” ЕООД чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.techmart.bg.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, „Магнум-Д” ЕООД се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на „Магнум-Д” ЕООД обявената на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет цена за доставените стоки, както и цена за доставка в съответствие с условията, определени на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и в настоящите общи условия.
(4) „Магнум-Д” ЕООД доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от „Магнум-Д” ЕООД на страницата на  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и съгласно настоящите общи условия.

(5) Стоките, предлагани в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, са предназначени за домашна употреба и се продават в количества, обичайни за едно домакинство. В случай на съмнение, че Ползвател (физическо или юридическо лице) има намерение да закупи стоки в количества и/или с цел препродажба и/или с цел ползване не по предназначение, „Магнум-Д” ЕООД си запазва правото, по свое усмотрение, да откаже продажбата на поръчаните стоки на такива лица.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Чл. 6. (1) Ползвателят и „Магнум-Д” ЕООД се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани като електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. В съответствие със Закона за електронната търговия изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.
 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва:
1. Да се регистрира на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, като попълни всички идентификационни данни, изискуеми в момента на извършване на регистрацията като потребител на сайта;
2. Да въведе избраните от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите, в които ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН изисква това.

3. Ползвателят може да използва услугите на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и като нерегистриран потребител, като въведе изискуемите данни за изпращане на поръчка.
(2) Името и паролата при регистрация за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на „Магнум-Д” ЕООД.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", както и с генериране на поръчка като нерегистриран потребител, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) „Магнум-Д” ЕООД потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на съобщение на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от „Магнум-Д” ЕООД. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и „Магнум-Д” ЕООД възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят има задължение своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. „Магнум-Д” ЕООД не носи отговорност, в случай на настъпили вреди в резултат на неактуални данни.
Чл. 8. (1) Ползвателите на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН задължително предоставят при регистрацията си и при генериране на поръчка свой адрес на електронна поща („Основен контактен електронен адрес”) за целите на комуникацията и размяната на електронни изявления с „Магнум-Д” ЕООД.
 (2) С приемането на настоящите Общи условия ползвателите дават изричното си предварително съгласие на потребителите посоченият от тях Основен контактен електронен адрес да бъде използван за комуникация и размяна на електронни изявления с „Магнум-Д” ЕООД, включително в процеса на сключване и изпълнение на договорите за доставка на стоки, поръчани от ползвателя чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(3) Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, „Магнум-Д” ЕООД изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от „Магнум-Д” ЕООД на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес. Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от „Магнум-Д” ЕООД на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) „Магнум-Д” ЕООД информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му.
(5) „Магнум-Д” ЕООД не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) „Магнум-Д” ЕООД може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.
 

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 9. (1) „Магнум-Д” ЕООД предприема технически и организационни мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни, както и всички приложими правни актове в областта на защитата на личните данни.
(2) “Магнум-Д” ЕООД е администратор на лични данни, съгласно чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели. При извършването на определени дейности по нареждане и от името на свои партньори, „Магнум-Д“ ЕООД може да изпълнява ролята на обработващ лични данни по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) 2016/679, като тези отношения се уреждат със споразумение по чл. 28, пар. 3 от Регламент (ЕС) 2016/679.
(3) „Магнум-Д“ ЕООД обработва лични данни при спазването на основните принципи за защита на данните и при наличие поне на едно от основанията за допустимост на обработването, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679. 
(4) „Магнум - Д“ ЕООД се позовава на съгласие при обработването на лични данни, когато липсва друго правно основание, посочено в чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679. „Магнум - Д“ ЕООД обработва лични данни за посочените цели или при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие.
(5) „Магнум - Д“ ЕООД не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице – Ползвател на сайта. 
(6) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателя, „Магнум-Д” ЕООД изпраща информация, съдържаща такива данни, само на електронния адрес, който е бил посочен от Ползвателя в момента на регистрацията.
Чл. 10. (1) Когато „Магнум - Д“ ЕООД има основателни опасения във връзка със самоличността на Ползвателя, с който обменя информация, съдържаща лични данни, „Магнум - Д“ ЕООД може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на Ползвателя, включително при упражняването на права по смисъла на чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) В случай че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, „Магнум-Д” ЕООД има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес www.techmart.bg//users/reset_password.

(3) Личните данни, които Ползвателят предоставя, както и личните данни, които „Магнум - Д“ ЕООД получава в процеса на предоставяне на търговските си услуги, се обработват и съхраняват от страна на „Магнум - Д“ ЕООД в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни.

(4) Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на „Магнум - Д“ ЕООД, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в Политиката за поверителност на „Магнум - Д“ ЕООД, която е публикувана на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

VI. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

Чл. 11. С цел повишаване на ефективността, ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Обработка и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни и Политиката за бисквитки на „Магнум - Д“ ЕООД, която е публикувана на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

VII. ПРАВA НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 12. (1) Съдържанието, логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, са изключителна собственост на „Магнум - Д“ ЕООД.
(2) „Магнум - Д“ ЕООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
(3) Нищо в сключения между „Магнум - Д“ ЕООД и Ползвателя договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на „Магнум - Д“ ЕООД последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или описанията на продуктите или услугите, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на „Магнум - Д“ ЕООД върху съдържанието. Ползвателят няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието, освен с изричното съгласие на „Магнум - Д“ ЕООД.
(4) Ползвателят може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от общите условия.
(5) Ползвателят има право да използва съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на „Магнум - Д“ ЕООД за това и само за частта от съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между „Магнум - Д“ ЕООД и Ползвателя и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на „Магнум - Д“ ЕООД, който има право да потърси отговорността на Ползвателя за това.
(6) Простото изпращане до Ползвателя или рефериране към съдържанието или части от него от страна на „Магнум - Д“ ЕООД няма да се счита за съгласие от страна на „Магнум - Д“ ЕООД да позволи на Ползвателя да използва съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от „Магнум - Д“ ЕООД.
(7) Забранена е всякаква употреба на съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от „Магнум - Д“ ЕООД.

 

VIII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „МАГНУМ-Д” ЕООД. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VIII от тези Общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от „Магнум-Д” ЕООД са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Всички цени, посочени в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, са в Български Лева и с включен ДДС. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от „Магнум-Д” ЕООД в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от „Магнум-Д” ЕООД и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на „Магнум-Д” ЕООД на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(4) „Магнум-Д” ЕООД  може да определя в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН препоръчителни цени от доставчик. Препоръчителна цена от доставчик е препоръчителна цена на дребно на стоки, която е предоставена от производител и/или от дистрибутор на „Магнум-Д” ЕООД  като продажната цена е образувана самостоятелно от „Магнум-Д” ЕООД. Единствената цел на тази информация е да подпомогне Ползвателя в решението му да си купи стоките. Ползвателят разбира, че визуализацията на тази информация е за целите на информиране на Ползвателя относно конкретните препоръчителни цени от доставчик и продажните цени и че решението му да закупи стоките на продажната цена не е продиктувано от заблуждение.

(5) „Магнум-Д” ЕООД  може да обявява ценови намаления, при които да определя намалена цена. Намалената цена представлява референтна цена, съответно най-ниската цена, обявявана от „Магнум-Д” ЕООД  за последните тридесет дни преди датата на прилагане на намалената цена на стоките.
(6) Продажните цени на стоките представляват стойността на стоките, обявена от „Магнум-Д” ЕООД в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. „Магнум-Д” ЕООД може да посочи отчетливо, по ясен начин стойността на сумата в разликата между продажната цена и препоръчителната цена от доставчик и/или стойността в проценти между продажната цена и намалената цена
(7) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на „Магнум-Д” ЕООД.

(8) В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, „Магнум-Д” ЕООД  не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Ползвателя или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на Ползвателя в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Ползвателя. Затова „Магнум-Д” ЕООД препоръчва на Ползвателите да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.
(9) При избран от Ползвателя начин на плащане по направена поръчка: „плащане при доставка“ (осъществявано и обозначавано съответно като „наложен платеж“, „пощенски паричен превод“ или всеки друг вид позволен от закона начин на плащане при доставка на поръчка по договор, сключен онлайн), приеман от „Магнум-Д” ЕООД, Ползвателят заплаща стойността на поръчаните стоки на куриера при получаване на пратката.

(10) „Магнум-Д” ЕООД предоставя на Ползвателите възможност за разсрочено плащане на стоките, в случай на одобрението им от финансиращо дружество, което има сключен договор с „Магнум-Д” ЕООД.

(11) Ползвателите има възможност да изберат начина на заплащане на закупените стоки при генериране на поръчката, като посочат някой от гореизброените.

(12) Всички изображения, поместени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. „Магнум-Д” ЕООД няма да носи отговорност за такива несъответствия.
(13) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член, е актуална към момента на визуализацията ѝ на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН на „Магнум-Д” ЕООД преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) „Магнум-Д” ЕООД задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(7) „Магнум-Д” ЕООД посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки (Продукти на стойност над 50 лв. се доставят безплатно. За продукти на стойност под 50 лв. се заплаща 5 лв. доставка. ОФЕРТАТА ВАЖИ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА!).
Чл. 15. (1) Ползвателят се съгласява, че „Магнум-Д” ЕООД има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Ползвателят избира самостоятелно дали да заплати на „Магнум-Д” ЕООД цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

 

IX. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНИ СТОКИ

 

Чл. 16. (1) Ползвателят, в случай че има качество на потребител по смисъла на §6, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗПЦСЦУПС - всяко физическо лице, което във връзка с договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на договорите за продажба на стоки действа извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия или по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по смисъла на Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Ползвателят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Ползвателят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който са поръчани няколко стоки с една поръчка.

(2) При поръчка на стока, която към момента на поръчката не е налична в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, Ползвателят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Ползвателят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която
Ползвателят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който се поръчват много стоки с една поръчка, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

(3) За да упражни правото си на отказ, Ползвателят следва да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ (може да изтеглите тук) или друго недвусмислено заявление за отказ , като в случай че използва тази  възможност, „Магнум-Д” ЕООД незабавно ще изпрати на траен носител или по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно Ползвателят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ, преди изтичането на срока за отказ от договора.

(4) В случай че Ползвателят се откаже от договора, „Магнум-Д” ЕООД  ще възстанови всички плащания, които е получило, включително разходите за доставка само ако Ползвателят не е получил поръчания от него артикул (с изключение на разходите за връщане, които са за сметка на Ползвателя или допълнителни разходи, свързани с избран от Ползвателя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от „Магнум-Д” ЕООД ), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Ползвателят информира „Магнум-Д” ЕООД за неговото решение за отказ от договора.

(5) С приемането на настоящите общи условия, Ползвателят изрично се съгласява възстановяването на заплатената от него сума да се извършва по предоставена от него банкова сметка.

(6) „Магнум-Д” ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. 

(7) Ползвателят следва да изпрати на „Магнум-Д” ЕООД или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който е информирал „Магнум-Д” ЕООД за отказа си от договора.

(8) Срокът се счита за спазен, ако Ползвателят изпрати обратно стоките на „Магнум-Д” ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок.

(9) Преките разходи по връщане на стоката са за сметка на Ползвателя.

(10) Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена. „Магнум-Д” ЕООД си запазва правото, в случай че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

(11) Ползвателят отговаря за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. За изпробване по начин, различен от необходимия, се счита всяко изпробване на стоката, което е различно от онова, което се е наложило в практиката за обичайно и разумно изпробване в търговския обект.

(12) Когато „Магнум-Д” ЕООД не е изпълнило задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Ползвателят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Ползвателя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(13) Ползвателят се задължава да съхранява получените от „Магнум-Д” ЕООД стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока, в който може да бъде упражнено правото на отказ.

(14) Отказ от някои видове закупени стоки може да бъде упражнен, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите и при следните условия:

14.1. Принтери и/или мултифункционални устройства и консумативите към тях следва да бъдат върнати от Ползвателя: в пълна комплектовка и ненарушена опаковка на консумативите /тонер и др.под./. В случай че целостта на опаковката на съответния консуматив е нарушена, Ползвателят може да упражни правото си на отказ от закупен принтер и/или мултифункционални устройства и консумативите към тях, като следва да заплати за своя сметка стойността на консуматива с нарушена опаковка.

14.2. Лаптопи, notebook, настолни компютри, монитори, конзоли – следва да бъдат върнати без да са въвеждани/активирани пароли, профили и други, възпрепятстващи възстановяването на настройките в първоначалния им вид. Стоката не подлежи на връщане, ако е активиран OEM лиценз или ако оригиналните операционни системи и/или други програми, с които е доставена, са деинсталирани.

14.3. Мобилни телефони, таблети и аксесоари  – следва да бъдат върнати без
въведени/активирани пароли, профили и други, възпрепятстващи възстановяването на настройките в първоначалния им вид. Стоката не подлежи на връщане, ако е активиран OEM лиценз или ако оригиналните операционни системи и/или други програми, с които е била доставена стоката са деинсталирани или ако защитното фолио (за таблети и телефони) е използвано и/или премахнато.

14.4. Едра бяла техника – хладилници, съдомиялни машини, готварски печки, микровълнови фурни, абсорбатори, перални машини и други подобни от категорията едра бяла техника, следва да бъдат върнати, опаковани подходящо за транспортиране (по същия начин, по който са доставени).

14.5. Климатици и климатични системи могат да бъдат върнати, само в случай че не е осъществяван монтаж. Веднъж монтирани, климатици и климатични системи не могат да бъдат върнати.

14.6. Уреди за почистване като прахосмукачки, роботи и други, след използването им, могат да бъдат върнати само в случаите, в които е упоменат тестов период. По преценка на „Магнум-Д” ЕООД може да бъде приспадната сума от стойността на артикула, за да бъдат заменени ползваните консумативи и уреда да бъде върнат, но сумата, която „Магнум-Д” ЕООД ще възстанови в този случай ще бъде намалена със стойността на консумативите.

(15) Разпоредбите на чл. 50 – 56 от Закона за защита на потребителите за правото на отказ на Ползвателя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори:

15.1. За предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно, когато договорът предвижда задължение за Ползвателя да плати, и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение на Ползвателя , че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от „Магнум-Д” ЕООД;

15.2. За доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от „Магнум-Д” ЕООД и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

15.3. За доставка на стоки, изработени по поръчка на Ползвателя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

15.4. За доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

15.5. За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

15.6. За доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

15.7. За доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 (тридесет) дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от „Магнум-Д” ЕООД;

15.8. При които Ползвателят изрично е поискал от „Магнум-Д” ЕООД да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение „Магнум-Д” ЕООД предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от Ползвателя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

15.9. За доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

15.10. За доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

15.11. Сключени по време на публичен търг;

15.12. За предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;

15.13. За предоставяне на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, когато изпълнението е започнало и договорът задължава Ползвателя да плати, в случаите, когато:

а) Ползвателят е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението по време на срока за отказ;

б) Ползвателят е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;

в) „Магнум-Д” ЕООД е предоставил потвърждение съгласно чл. 48, ал. 2 от Закона за защита на потребителите или чл. 49, ал. 8 от Закона за защита на потребителите;

15.14.  За предоставяне на услуги, които задължават Ползвателя да плати, когато Ползвателят изрично е поискал от „Магнум-Д” ЕООД да го посети в дома му за извършване на дейности за ремонт, след като услугата е предоставена напълно и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на Ползвателя.

(16) Когато Ползвателят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, всеки допълнителен договор се прекратява автоматично, без Ползвателят да дължи каквито и да е разходи, обезщетения и/или неустойки, с изключение на разходите, предвидени в Закона за защита на потребителите. Посоченото не се прилага по отношение на чл. 28 от Закона за потребителския кредит.


(17) Ползвателят може да върне закупените стоки до избран от последния офис на куриерската фирма, от която е получена поръчката, при следните условия:
     1.  Като се свърже  с „Магнум-Д” ЕООД на тел. *5577 или на имейл: online@techmart.bg
     2.  Попълни и изпрати формуляра за връщане на продукт електронно или на хартиен носител.

     3.  Постави попълнения формуляр заедно с връщания продукт/продукти в подходяща опаковка, за да не се наруши цялостта му/им.
     4.  Занесе пратката в избрания от последния офис на куриерската фирма, от която сте получили поръчката. За адрес на получател, Ползвателят следва да избере адреса, който е изписан на товарителницата, с която е доставен продукта/продуктите.


(18) Ползвателят може да върне закупените стоки от вкъщи при следните условия:
     1.  Като се свърже с „Магнум-Д” ЕООД на тел. *5577  или на имейл: online@techmart.bg
     2.  Попълни и изпрати формуляра за връщане на продукт електронно или на хартиен носител.
     3.  Постави попълнения формуляр заедно с връщания продукт/продукти в подходяща опаковка, за да не се наруши целостта му/им.
     4.  Като се свърже с куриерската фирма, от която е получил пратката, и се разбере за час за взимане на пратката. За адрес на получател, Ползвателят следва да избере адреса, който е изписан на товарителницата, с която е доставен продукта/продуктите.

 

  (19) Ползвателят може да върне получената стока в удобен за него обект на верига Техмарт при следните условия:

     1.  Като занесе уреда в обекта, заедно с всички прилежащи документи.

     2.  Попълни и изпрати формуляра за връщане на продукт електронно или на място в обекта.
 

X. ДОСТАВКА

Чл. 17. (2) В случай че Ползвателят и „Магнум-Д” ЕООД не са уговорили различен срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 10 (десет) работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Ползвателя до „Магнум-Д” ЕООД чрез сайта на „Магнум-Д” ЕООД ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) В случай че „Магнум-Д” ЕООД не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и да възстанови платените от него суми в срок до 14 (тридесет) работни дни от датата, на която „Магнум-Д” ЕООД е следвало да изпълни задължението си по договора.
(4) В гореописаните случаи, „Магнум-Д” ЕООД има право да достави на Ползвателя стоки със същото качество и цена. „Магнум-Д” ЕООД уведомява Ползвателят по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

 

XI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 18. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на „Магнум-Д” ЕООД, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „Магнум-Д” ЕООД стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Спрямо всички договори за покупко-продажба на стоки между „Магнум-Д” ЕООД и Ползвателя се прилагат настоящите общи условия, достъпни на следния интернет адрес www.techmart.bg.
(4) Страна по договора с „Магнум-Д” ЕООД е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя или предоставени при генериране на поръчка като нерегистриран потребител. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при „Магнум-Д” ЕООД или данните, които са предоставени от Ползвателя, като нерегистриран потребител, при генериране на поръчката.
(5) „Магнум-Д” ЕООД включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на „Магнум-Д” ЕООД.
(7) За сключването на договора за покупко-продажба на стока, „Магнум-Д” ЕООД изрично уведомява Ползвателя на посочения от него Основен контактен електронен адрес.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) „Магнум-Д” ЕООД доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност, в случай че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
Чл. 19. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с „Магнум-Д” ЕООД, по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или като нерегистриран потребител;
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола при регистриран потребител;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(6) Потвърждение на поръчката.
 
XII. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА ПРИ ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕ
ДОСТАВКА НА СТОКА, ПОРЪЧАНА ОНЛАЙН

Чл. 20. Стоката, поръчана онлайн, се доставя с куриерска фирма, единствено и само на територията на Република България. 

 • Срокът за доставка е от 24 (двадесет и четири) часа до 3 (три) работни дни, освен в случаите, в които е активна промоционална кампания тип "Mega Deals", "Лов на техника", "BlackDays", "Рожден ден", за които важи срок на доставка до 10 (десет) работни дни след потвърждение на поръчката. Възможно е съответната промоционална кампания да не представлява ценово намаление по смисъла на Закона за защита на потребителите.
 • Срокът за доставка започва да тече след пълно уточнение на адрес и дата за получаване на поръчаната стока, след свързване на служител от „Магнум-Д” ЕООД с Ползвателя. 
 • Опцията „Вземи от магазин“ при направата на онлайн поръчка дава възможност на клиента да избере най-удобния за него магазин на Техмарт, от който да получи съответната стока. Получаването е възможно само след потвърждение от страна на клиента след свързване от служител на Техмарт. Стоката може да бъде получена не по-късно от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на потвърждение на поръчката. При непотърсена или неполучена стока, Техмарт запазва правото си да анулира автоматично поръчката, след изтичане на срока за получаване.
 • Срокът за доставка може да бъде удължен при почивни дни и/или официални празници. 
 • При възможност от забавяне на доставката Ползвателят ще бъде уведомен своевременно. 
 • Ако Ползвателят желае да посочи удобен за него ден за доставка, може да отбележи това в поле „Забележки”.
 • Ако поръчаната стока е на изплащане, доставката се извършва, след като „Магнум-Д” ЕООД бъде уведомен от съответната финансова институция, че кандидатът е одобрен за отпускане на кредит за пълната стойност на поръчаната стока. В този случай срокът за доставка е от 24 (двадесет и четири) часа до 7 (седем) работни дни, като последният започва да тече след полученото одобрение, описано по-горе, и след свързване от страна на „Магнум-Д” ЕООД с кандидата за уточнение.
 •  Срокът на доставка на уреди, които са маркирани с текст "Предварителна поръчка", е 14 (четиринадесет) работни дни. След като поръчката бъде финализирана, наш сътрудник ще се свърже с Ползвателя, за да уточни детайлите по доставката на поръчания уред/и.
 • Домашен или служебен адрес посочен от Ползвателя и е до входа на жилищната/административната сграда, освен в случаите, в които не е възможно превозното средство да достигне до сградата по независещи от шофьора причини;

Офис на куриерската компания, в случай че разполагат с такъв в съответното населено място. Тази опция не важи за стоки от категории Едра бяла техника, Климатици и отопление, Уреди за вграждане.

 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 21. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от „Магнум-Д” ЕООД/куриера и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно „Магнум-Д” ЕООД.
Чл. 22. Всички поръчки се изпращат със застраховка на пратката. Когато куриерът достави поръчката се заплаща сумата по наложения платеж. В присъствието на куриера внимателно се оглежда опаковката за видими наранявания, разкъсвания, смачквания и др. Отваря се  опаковката и се проверява продукта/продуктите за счупвания, наранявания или други щети. Ако се констатират щети по продукта/продуктите, се оформя документ за нанесени транспортни щети с куриера и се връща пратката. След получаването на информацията от куриерската фирма, „Магнум-Д” ЕООД своевременно ще  изпрати нов продукт/продукти.
Чл. 23. Ако не бъдат спазени условията по преглед на стоката пред куриера от Ползвателя, „Магнум-Д” ЕООД не носи отговорност за предявени рекламации, свързани с целостта на продукта.

Чл. 24. Всяка поръчка, получена чрез куриерска фирма, е придружена от съпътстваща документация – касов бон или фактура, гаранционна карта, които да бъдат проверени и запазени от Ползвателя в момента на получаване на поръчката, в случай на евентуална рекламация от страна на Ползвателя или бъдеща справка за резервни части.

*В противен случай „Магнум-Д” ЕООД  не носи отговорност за загубени документи и последиците в резултат на загубата им.

 

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 25. Сключеният по електронен път индивидуален договор на Ползвателя с „Магнум-Д” ЕООД се прекратява в следните случаи:
- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
- едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
- в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
- в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.
 

XV. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл.  26. „Магнум-Д” ЕООД отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, съгласно разпоредбите на чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки – „ЗПЦСЦУПС“ („Законова гаранция“). „Магнум-Д” ЕООД отговаря съгласно Законовата гаранция спрямо лица, имащи качеството потребител.

Чл. 27. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от „Магнум-Д” ЕООД или производителя (гарант) към Ползвателя, в допълнение към неговото задължение по закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, с цел да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора. Търговската гаранция е самостоятелно задължение, поето от производителя и/или търговеца и не оказва влияние на правата, които Потребителите имат съгласно разпоредбите на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

Чл. 28. Гаранционното обслужване на стоките предлагани от „Магнум-Д” ЕООД се осъществява за срока и съгласно условията посочени в гаранционната карта на съответната стока. С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, „Магнум-Д” ЕООД издава и предоставя на Ползвателя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава.
Чл. 29. Гаранцията не се прилага:
а) при изгубена гаранционна карта;
б) при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;
в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
г) при нарушаване на физическата цялост на продукта;
д) при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта;
Чл. 30. Гаранционното обслужване се извършва от само посочените в гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

Чл. 31. Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.).

Чл. 32. Продуктите и услугите, посочени в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, са ограничени само до посочените в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на „Магнум-Д” ЕООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.

 

XVI. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)

Чл. 33. (1) Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) може да съдържа опасни вещества, които имат неблагоприятен ефект върху околната среда и човешкото здраве, в случай че то не се събира разделно.

(2) Взимайки предвид разпоредбите на българския Закон за управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове към него и Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, моля имайте предвид че:

1. Ползвателите имат задължението да не поставят ИУЕЕО на необозначени за това места и да събират такова ИУЕЕО разделно;

2. Системите за обратно приемане и разделно събиране на ИУЕЕО, които са на разположение на Ползвателите са: местата за разделно събиране на ИУЕЕО, центрове за събиране на оторизирани организации за оползотворяване на отпадъци или директно на „Елтехресурс“ АД (http://www.eltechresource.com – упълномощена от  организация, отговаряща за изпълнението на задълженията по разделно събиране и управление на отпадъците за територията на България;

3. Когато си купуват нов продукт, Ползвателите могат да върнат същото количество отпадъчен продукт безплатно на „Магнум-Д” ЕООД чрез „Елтехресурс“ АД, при условие, че то е от сходен вид и изпълнява същите функции като купения;

4. Символът на зачертан контейнер на колела показва необходимостта от разделно събиране на ЕЕО, върху което е поставен.

 

XVII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 34. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от „Магнум-Д” ЕООД, за което последният при възможност ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация. Приемането на общите условия е задължителен елемент при генериране на всяка поръчка в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) „Магнум-Д” ЕООД и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от „Магнум-Д” ЕООД или при узнаването им и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок от уведомяване или след узнаване, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на „Магнум-Д” ЕООД, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл.35. „Магнум-Д” ЕООД публикува тези общи условия на адрес techmart.bg/bg/usloviq, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

XVIII. СПОРОВЕ

Чл 36. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба, Ползвателите могат да ползвате и сайта Онлайн решаване на спорове (ОРС) - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 

XIX. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.37. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 38. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 39. Всички спорове между страните по тези общи условия ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите при приложение на разпоредбите на Закона за защита на потребителите.
Чл. 40. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.techmart.bg.

https://techmart.bg/
НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН   *5577

Количката е празна